WEGENS VAKANTIE GEEN VERZENDINGEN MOGELIJK IN DE WEKEN 28 - 29 - 30 (8 - 30 JULI)

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "La Kupa V.o.f." of "//www.kurkvloer.nl": La Kupa V.o.f.; "klant" de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van La Kupa V.o.f.; 'bevestiging': de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 2 en 3.; "Algemene voorwaarden": deze koopvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La Kupa V.o.f. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en La Kupa V.o.f. middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door La Kupa V.o.f. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van La Kupa V.o.f. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door La Kupa V.o.f. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

La Kupa V.o.f. heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de kurkvloeronline.nl website te wijzigen. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van La Kupa V.o.f. zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. La Kupa V.o.f. behoudt zich het recht voor aanbiedingen en in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Een overeenkomst tussen La Kupa V.o.f. en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst op de website van naturovloeren.nl, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van http://www.naturovloeren.nl/webwinkel het door de klant vervolgens op "bestelling definitief verzenden ' icoon klikken op de laatste pagina van het bestelproces op de website van http://www.kurkvloeronline.nl wenshop een bestelling telefonisch of per fax heeft doorgegeven, waarbij deze door een medewerker(ster) wordt opgenomen en bevestigd. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en La Kupa V.o.f. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en La Kupa V.o.f..

De administratie van La Kupa V.o.f. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan La Kupa V.o.f. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door La Kupa V.o.f. verrichte leveringen. La Kupa V.o.f. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De bestelling vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant is gekocht en het aantal door de klant gekochte producten; 
de prijs van het product; klantgegevens als naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres (indien beschikbaar) en telefoonnummer van de klant. 
het referentienummer van de overeenkomst; 
het e-mailadres, telefoonnummer en adres van La Kupa V.o.f., waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Op alle bestellingen wordt - afhankelijk van de betaalmethode - een bijdrage in de handeling en verzendkosten in rekening gebracht:

Betaalmethode:
"Per iDeal" vanaf : € 7,50 

Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum voor zowel leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is La Kupa V.o.f. gerechtigd om de klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door La Kupa V.o.f., dan is de klant een bedrag van Euro 12,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van La Kupa V.o.f..

Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft La Kupa V.o.f. het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is La Kupa V.o.f. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 4. Levering/leveringstermijnen 
De door La Kupa V.o.f. opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De klant heeft de bevoegdheid om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft.

Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat La Kupa V.o.f. het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

De door La Kupa V.o.f. opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

La Kupa V.o.f. behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Bij de overige betaalmethodes worden doorgaans geen kosten voor nalevering berekend. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan La Kupa V.o.f. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.
La Kupa V.o.f. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in dien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet tijdig leveren door de leveranciers.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door La Kupa V.o.f. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. La Kupa V.o.f. garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak aan derden gebaseerd op de stelling dat met een door La Kupa V.o.f. geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derde.

Artikel 8. Risico
Het risico tijdens transport van het door de klant bestelde product is voor La Kupa V.o.f.. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door La Kupa V.o.f. kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
La Kupa V.o.f. is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van door La Kupa V.o.f. geleverde producten en evenmin voor directe of indirecte door de afnemer geleden schade als gevolg van niet- of niet tijdige levering. De klant vrijwaart La Kupa V.o.f. tegen alle eventuele aanspraken en/of rechten van derden met betrekking tot de door La Kupa V.o.f. geleverde producten. La Kupa V.o.f. is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen of vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en La Kupa V.o.f., dan wel tussen La Kupa V.o.f. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en La Kupa V.o.f.. 

Artikel 10. Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met La Kupa V.o.f. te ontbinden. Dit is alleen mogelijk indien het product ongeopend, en het product ongebruikt is. Indien de klant de overeenkomst met La Kupa V.o.f. wil ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan La Kupa V.o.f. te melden. De klant dient het product - na overleg met La Kupa V.o.f. - te versturen naar een door La Kupa V.o.f. vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. La Kupa V.o.f. heeft het recht om producten die door de klant zonder toestemming van La Kupa V.o.f., of ongefrankeerd verzonden producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan de klant.

Maatwerk kurkvloeren en/of wanden welke ingekleurd cq. voorbehandeld zijn met verf en/of lijm zoals gewenst door de klant, kunnen nimmer retourneerd worden.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met La Kupa V.o.f. heeft herroepen, zal La Kupa V.o.f. deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat La Kupa V.o.f. het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

La Kupa V.o.f. behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van La Kupa V.o.f. of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van La Kupa V.o.f. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal La Kupa V.o.f. de klant hiervan schriftelijk (per fax, brief of e-mail) in kennis stellen. La Kupa V.o.f. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 10. Garanties
Op de door La Kupa V.o.f. geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. Kosten voor het terugsturen van eventueel niet functionerende producten worden niet vergoed.

Artikel 11. Persoonsgegevens 
La Kupa V.o.f. zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend voor de uitvoering van de bestellingen worden gebruikt, en niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 12. Diversen 
Indien de klant aan La Kupa V.o.f. schriftelijk opgave doet van een adres, is La Kupa V.o.f. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan La Kupa V.o.f. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door La Kupa V.o.f. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat La Kupa V.o.f. deze Koopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met La Kupa V.o.f. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door La Kupa V.o.f. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. La Kupa V.o.f. is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Koopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

La Kupa V.o.f. hodn kurkvloer.nl
Havenstraat 74a
7005 AG Doetinchem
Tel: +31-314-344766
IBAN: NL26INGB0678874034
BIC: INGBNL2A
e-mail: [email protected]

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »